Nordland fylkeskommune

Anslag skatteinntekter
1 589 074 000 kr

Skatteinntektene er for Nordland fylkeskommune anslått til 1 589 074 000 kroner i 2020, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2020 før i januar 2021, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2020 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2018. For den enkelte fylkeskommune er skatteanslaget for 2020 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2018.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom fylkeskommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom fylkeskommunene. Les mer om skatteutjevningen.

+
Totalt rammetilskudd
3 581 263 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling
1 435 072 000 kr

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er
5 933 kroner i 2020.

For Nordland fylkeskommune utgjør dette: 5 933 kroner × 241 896 innbyggere =
1 435 072 000 kroner.

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *
1 324 141 000 kr

Enkel visning

 • behovsindeks *
  1,4748
 • beregning av fylkeskommunes
  trekk/tillegg i utgiftsutjevningen *
  1 324 141 000 kr

Avansert visning

 • Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per
  innbygger
  1,4748 × 11 529 kr = 17 003 kr
 • Deretter finner man differansen
  mellom landsgjennomsnittet
  og fylkeskommunens
  utgiftsbehov
  17 003 kr - 11 529 kr = 5 474 kr
 • Differansen multiplisert med innbyggertallet i fylkeskommunen
  utgjør fylkeskommunens
  trekk/tillegg
  5 474 kr × 241 896 innbyggere = 1 324 141 000 kr
Kriterium Vekt Kriterieindeks
Korreksjon for elever i statlige og private skoler
82 417 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte fylkeskommuner har elever i statlige og private videregående skoler. Disse elevene har ikke fylkeskommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene fylkeskommunene ikke yter skoletjenester til.

Summen av trekk fra fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets fylkeskommuner etter fylkeskommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra fylkeskommuner med mange elever i statlige og private skoler til fylkeskommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver fylkeskommune blir beregnet slik i 2020:

SkolekategoriSatsAntall elever i Nordland Sum trekk
Vanlig undervisning 116 300 kr 232,4 = 27 028 120 kr
Skoler med naturbruk 142 600 kr 58,4 = 8 327 840 kr
Spesialskoler 312 700 kr 1 = 312 700 kr
Skoler med opphold 330 300 kr 0 = 0 kr
Totalt trekk for Nordland = -35 667 000 kr

Nordland blir dermed trukket -35 667 000 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle fylkeskommuner på følgende måte:

Landssum×Fylkeskommunens andel av utgiftsbehovet=Tilbakeført beløp
-1 769 417 554 kr × 0,06674 = 118 084 000 kr

Dette gir for Nordland fylkeskommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler -35 667 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 118 084 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler 82 417 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling
399 763 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-fk i Grønt hefte.

Tilskudd med særskilt fordeling for Nordland fylkeskommune er til sammen 399 763 000 kroner i 2020.

EnkeltsakerFordeling beløp
Jobbsjansen og karriereveiledning 4 688 000 kr
Barnevern i Oslo 0 kr
Enkeltsaker samferdsel 377 613 000 kr
Kompensasjon endringer i inntektssystemet 0 kr
Distrikts- og regionalpolitisk tilskudd 16 821 600 kr
Landbruk 640 000 kr
Sum Nordland fylkeskommune 399 763 000 kr
Overgangsordningen
-9 175 874 kr

Overgangsordningen

Endringene i rammetilskuddet for hver fylkeskommune som følger av ny kostnadsnøkkel i 2020 blir innført gjennom en fireårig overgangsordning.

Ordningen er innrettet slik at reduksjonen/økningen i rammetilskudd blir faset inn med et likt beløp hvert år i fire år.

Fylkeskommuner som får negativt utslag i fordelingsvirkningene får kompensert 3/4 av nedgangen gjennom overgangsordningen i 2020. Fylkeskommuner som får økt tilskudd som følge av systemendringene, får redusert sin økning med 3/4 gjennom overgangsordningen i 2020.

For Nordland fylkeskommune utgjør overgangsordningen -9 175 874 kroner i 2 020. 

Regionalpolitiske tilskudd:

Nord-Norgetilskudd
306 047 000 kr

Nord-Norgetilskudd

Nord-Norgetilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi fylkeskommuner i Nord-Norge muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn fylkeskommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy fylkeskommunal sysselsetting i områder med et konjunkturutsatt næringsliv.

Tilskuddet beregnes på grunnlag av en sats per innbygger, som differensieres mellom fylkene.

Satsene for 2020 er:

Fylkeskommuner Kroner per innbygger
Nordland 1 264
Troms og Finnmark 1 603

Nordland fylkeskommune får 306 047 000 kroner i Nord-Norgetilskudd.

Skjønnstilskudd
43 000 000 kr

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Det samlede skjønnstilskuddet for fylkeskommunene er satt til 382 000 000 kroner i 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar fordelingen mellom fylkeskommunene.

Skjønnstilskudd til Nordland fylkeskommune = 43 000 000 kroner

=
Anslag frie inntekter
5 170 337 000 kr

Anslag frie inntekter for Nordland fylkeskommune er i 2020 5 170 337 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Nordland fylkeskommune fra 2019 til 2020 på 1,7 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst for fylkeskommunene på 2 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2019.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2020 før i januar 2021, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2020 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

 • * Utgiftsbehov

  Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for fylkeskommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

 • * Utgiftsutjevning

  Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom fylkeskommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra fylkeskommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til fylkeskommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som fylkeskommunene ikke kan påvirke selv.

 • * Behovsindeks

  Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en fylkeskommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor fylkeskommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne fylkeskommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.