Akershus fylkeskommune

Anslag skatteinntekter
4 035 275 000 kr

Skatteinntektene er for Akershus fylkeskommune anslått til 4 035 275 000 kroner i 2019, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2019 før i januar 2020, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2019 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2017. For den enkelte fylkeskommune er skatteanslaget for 2019 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2017.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom fylkeskommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom fylkeskommunene. Les mer om skatteutjevningen.

+
Totalt rammetilskudd
2 330 620 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling
3 553 191 000 kr

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er
5 736 kroner i 2019.

For Akershus fylkeskommune utgjør dette: 5 736 kroner × 619 470 innbyggere =
3 553 191 000 kroner.

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *
-1 235 499 000 kr

Enkel visning

 • behovsindeks *
  0,8194
 • beregning av fylkeskommunes
  trekk/tillegg i utgiftsutjevningen *
  -1 235 499 000 kr

Avansert visning

 • Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per
  innbygger
  0,8194 × 11 044 kr = 9 050 kr
 • Deretter finner man differansen
  mellom landsgjennomsnittet
  og fylkeskommunens
  utgiftsbehov
  9 050 kr - 11 044 kr = -1 994 kr
 • Differansen multiplisert med innbyggertallet i fylkeskommunen
  utgjør fylkeskommunens
  trekk/tillegg
  -1 994 kr × 619 470 innbyggere = -1 235 499 000 kr
Kriterium Vekt Kriterieindeks
Korreksjon for elever i statlige og private skoler
-23 148 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte fylkeskommuner har elever i statlige og private videregående skoler. Disse elevene har ikke fylkeskommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene fylkeskommunene ikke yter skoletjenester til.

Summen av trekk fra fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets fylkeskommuner etter fylkeskommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra fylkeskommuner med mange elever i statlige og private skoler til fylkeskommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver fylkeskommune blir beregnet slik i 2019:

Skolekategori Sats Antall elever i Akershus Sum trekk
Vanlig undervisning 113 000 kr 1567,8 = 177 161 400 kr
Gartner- og landbruksskoler 129 000 kr 57,9 = 7 469 100 kr
Spesialskoler 302 400 kr 14 = 4 233 600 kr
Skoler med opphold 319 500 kr 0 = 0 kr
Totalt trekk for Akershus = -188 858 000 kr

Akershus blir dermed trukket -188 858 000 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle fylkeskommuner på følgende måte:

Landssum × Fylkeskommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp
-1 734 310 862 kr × 0.09555 = 165 710 000 kr

Dette gir for Akershus fylkeskommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler -188 858 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 165 710 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler -23 148 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling
36 075 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-fk i Grønt hefte.

Tilskudd med særskilt fordeling for Akershus fylkeskommune er til sammen 36 075 000 kroner i 2019.

Enkeltsaker Fordeling beløp
Kompensasjon fylkessammenslåing 0 kr
Enkeltsaker Oslo 0 kr
Enkeltsaker samferdsel 33 529 000 kr
Tapskompensasjon endringer i inntektssystemet 2015 0 kr
Ferjeavløsning 0 kr
Styrking båt og ferje 950 000 kr
Sum Akershus fylkeskommune 36 075 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

=
Anslag frie inntekter
6 365 895 000 kr

Anslag frie inntekter for Akershus fylkeskommune er i 2019 6 365 895 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Akershus fylkeskommune fra 2018 til 2019 på 2,5 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst for fylkeskommunene på 2,3 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2018.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2019 før i januar 2020, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2019 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

 • * Utgiftsbehov

  Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for fylkeskommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

 • * Utgiftsutjevning

  Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom fylkeskommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra fylkeskommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til fylkeskommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som fylkeskommunene ikke kan påvirke selv.

 • * Behovsindeks

  Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en fylkeskommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor fylkeskommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne fylkeskommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.