Trøndelag fylkeskommune

Anslag skatteinntekter
2 832 343 000 kr

Skatteinntektene er for Trøndelag fylkeskommune anslått til 2 832 343 000 kroner i 2018, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2018 før i januar 2019, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2018 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2016. For den enkelte fylkeskommune er skatteanslaget for 2018 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2016.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom fylkeskommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom fylkeskommunene. Les mer om skatteutjevningen.

+
Totalt rammetilskudd
3 233 257 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling
2 565 050 000 kr

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er
5 626 kroner i 2018.

For Trøndelag fylkeskommune utgjør dette: 5 626 kroner × 455 918 innbyggere =
2 565 050 000 kroner.

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *
360 176 000 kr

Enkel visning

 • behovsindeks *
  1,073
 • beregning av fylkeskommunes
  trekk/tillegg i utgiftsutjevningen *
  360 176 000 kr

Avansert visning

 • Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per
  innbygger
  1,073 × 10 822 kr = 11 612 kr
 • Deretter finner man differansen
  mellom landsgjennomsnittet
  og fylkeskommunens
  utgiftsbehov
  11 612 kr - 10 822 kr = 790 kr
 • Differansen multiplisert med innbyggertallet i fylkeskommunen
  utgjør fylkeskommunens
  trekk/tillegg
  790 kr × 455 918 innbyggere = 360 176 000 kr
Kriterium Vekt Kriterieindeks
Korreksjon for elever i statlige og private skoler
3 136 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte fylkeskommuner har elever i statlige og private videregående skoler. Disse elevene har ikke fylkeskommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene fylkeskommunene ikke yter skoletjenester til.

Summen av trekk fra fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets fylkeskommuner etter fylkeskommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra fylkeskommuner med mange elever i statlige og private skoler til fylkeskommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver fylkeskommune blir beregnet slik i 2018:

Skolekategori Sats Antall elever i Trøndelag Sum trekk
Vanlig undervisning 109 300 kr 1150,4 = 125 738 720 kr
Gartner- og landbruksskoler 134 200 kr 180,6 = 24 236 520 kr
Spesialskoler 294 200 kr 8,5 = 2 500 700 kr
Skoler med opphold 310 800 kr 0 = 0 kr
Totalt trekk for Trøndelag = -152 471 000 kr

Trøndelag blir dermed trukket -152 471 000 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle fylkeskommuner på følgende måte:

Landssum × Fylkeskommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp
-1 678 798 443 kr × 0.09269 = 155 608 000 kr

Dette gir for Trøndelag fylkeskommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler -152 471 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 155 608 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler 3 136 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling
248 802 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-fk i Grønt hefte.

Tilskudd med særskilt fordeling for Trøndelag fylkeskommune er til sammen 248 802 000 kroner i 2018.

Enkeltsaker Fordeling beløp
Kompensasjon fylkessammenslåing 87 883 000 kr
Enkeltsaker Oslo 0 kr
Enkeltsaker samferdsel 110 736 000 kr
Tapskompensasjon endringer i inntektssystemet 2015 40 753 000 kr
Ferjeavløsning 0 kr
Styrking båt og ferje 9 430 000 kr
Sum Trøndelag fylkeskommune 248 802 000 kr
Overgangsordningen
14 793 000 kr

Overgangsordningen

Endringene i rammetilskuddet for hver fylkeskommune som følger av ny kostnadsnøkkel i 2015 blir innført som en 5-årig overgangsordning.

Ordningen er innrettet slik at reduksjonen/økningen i rammetilskudd blir faset inn med et likt beløp hvert år i 5 år.

Tilskuddene som ble fordelt med særskilt fordeling før 2015 er inkludert i overgangsordningen.

Omleggingen av skatteutjevningen i 2015 er ikke omfattet av overgangsordningen.

Fylkeskommuner som får negativt utslag i fordelingsvirkningene får kompensert 1/5 av tapet i overgangsordningen i 2018, mens fylkeskommuner som vinner på fordelingsvirkningene får redusert sin økning med 1/5 i overgangsordningen i 2018.

For Trøndelag fylkeskommune utgjør overgangsordningen 14 793 000 kroner i 2 018.

Regionalpolitiske tilskudd:

Skjønnstilskudd
41 300 000 kr

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Det samlede skjønnstilskuddet for fylkeskommunene er satt til 389 900 000 kroner i 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar fordelingen mellom fylkeskommunene.

Skjønnstilskudd til Trøndelag fylkeskommune = 41 300 000 kroner

=
Anslag frie inntekter
6 065 600 000 kr

Anslag frie inntekter for Trøndelag fylkeskommune er i 2018 6 065 600 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Trøndelag fylkeskommune fra 2017 til 2018 på 2,1 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 1,9 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2017.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2018 før i januar 2019, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2018 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

 • * Utgiftsbehov

  Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for fylkeskommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

 • * Utgiftsutjevning

  Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom fylkeskommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra fylkeskommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til fylkeskommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som fylkeskommunene ikke kan påvirke selv.

 • * Behovsindeks

  Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en fylkeskommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor fylkeskommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne fylkeskommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.