Troms fylkeskommune

Anslag skatteinntekter
1 033 304 000 kr

Skatteinntektene er for Troms fylkeskommune anslått til 1 033 304 000 kroner i 2018, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2018 før i januar 2019, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2018 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2016. For den enkelte fylkeskommune er skatteanslaget for 2018 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2016.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom fylkeskommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom fylkeskommunene. Les mer om skatteutjevningen.

+
Totalt rammetilskudd
1 979 497 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling
935 168 000 kr

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er
5 626 kroner i 2018.

For Troms fylkeskommune utgjør dette: 5 626 kroner × 166 219 innbyggere =
935 168 000 kroner.

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *
536 131 000 kr

Enkel visning

 • behovsindeks *
  1,2981
 • beregning av fylkeskommunes
  trekk/tillegg i utgiftsutjevningen *
  536 131 000 kr

Avansert visning

 • Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per
  innbygger
  1,2981 × 10 822 kr = 14 047 kr
 • Deretter finner man differansen
  mellom landsgjennomsnittet
  og fylkeskommunens
  utgiftsbehov
  14 047 kr - 10 822 kr = 3 225 kr
 • Differansen multiplisert med innbyggertallet i fylkeskommunen
  utgjør fylkeskommunens
  trekk/tillegg
  3 225 kr × 166 219 innbyggere = 536 131 000 kr
Kriterium Vekt Kriterieindeks
Korreksjon for elever i statlige og private skoler
38 724 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte fylkeskommuner har elever i statlige og private videregående skoler. Disse elevene har ikke fylkeskommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene fylkeskommunene ikke yter skoletjenester til.

Summen av trekk fra fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets fylkeskommuner etter fylkeskommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra fylkeskommuner med mange elever i statlige og private skoler til fylkeskommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver fylkeskommune blir beregnet slik i 2018:

Skolekategori Sats Antall elever i Troms Sum trekk
Vanlig undervisning 109 300 kr 262,1 = 28 647 530 kr
Gartner- og landbruksskoler 134 200 kr 5 = 671 000 kr
Spesialskoler 294 200 kr 2 = 588 400 kr
Skoler med opphold 310 800 kr 0 = 0 kr
Totalt trekk for Troms = -29 906 000 kr

Troms blir dermed trukket -29 906 000 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle fylkeskommuner på følgende måte:

Landssum × Fylkeskommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp
-1 678 798 443 kr × 0.04088 = 68 630 000 kr

Dette gir for Troms fylkeskommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler -29 906 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 68 630 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler 38 724 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling
205 644 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-fk i Grønt hefte.

Tilskudd med særskilt fordeling for Troms fylkeskommune er til sammen 205 644 000 kroner i 2018.

Enkeltsaker Fordeling beløp
Kompensasjon fylkessammenslåing 0 kr
Enkeltsaker Oslo 0 kr
Enkeltsaker samferdsel 171 501 000 kr
Tapskompensasjon endringer i inntektssystemet 2015 16 312 000 kr
Ferjeavløsning 9 140 000 kr
Styrking båt og ferje 8 690 000 kr
Sum Troms fylkeskommune 205 644 000 kr
Overgangsordningen
18 901 000 kr

Overgangsordningen

Endringene i rammetilskuddet for hver fylkeskommune som følger av ny kostnadsnøkkel i 2015 blir innført som en 5-årig overgangsordning.

Ordningen er innrettet slik at reduksjonen/økningen i rammetilskudd blir faset inn med et likt beløp hvert år i 5 år.

Tilskuddene som ble fordelt med særskilt fordeling før 2015 er inkludert i overgangsordningen.

Omleggingen av skatteutjevningen i 2015 er ikke omfattet av overgangsordningen.

Fylkeskommuner som får negativt utslag i fordelingsvirkningene får kompensert 1/5 av tapet i overgangsordningen i 2018, mens fylkeskommuner som vinner på fordelingsvirkningene får redusert sin økning med 1/5 i overgangsordningen i 2018.

For Troms fylkeskommune utgjør overgangsordningen 18 901 000 kroner i 2 018.

Regionalpolitiske tilskudd:

Nord-Norgetilskudd
224 928 000 kr

Nord-Norgetilskudd

Nord-Norgetilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi fylkeskommuner i Nord-Norge muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn fylkeskommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy fylkeskommunal sysselsetting i områder med et konjunkturutsatt næringsliv.

Tilskuddet beregnes på grunnlag av en sats per innbygger, som differensieres mellom fylkene.

Satsene for 2018 er:

Fylkeskommuner Kroner per innbygger
Nordland 1 193
Troms 1 358
Finnmark 1 855

Troms fylkeskommune får 224 928 000 kroner i Nord-Norgetilskudd.

Skjønnstilskudd
20 000 000 kr

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Det samlede skjønnstilskuddet for fylkeskommunene er satt til 389 900 000 kroner i 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar fordelingen mellom fylkeskommunene.

Skjønnstilskudd til Troms fylkeskommune = 20 000 000 kroner

=
Anslag frie inntekter
3 012 801 000 kr

Anslag frie inntekter for Troms fylkeskommune er i 2018 3 012 801 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Troms fylkeskommune fra 2017 til 2018 på 1,3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 1,9 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2017.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2018 før i januar 2019, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2018 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

 • * Utgiftsbehov

  Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for fylkeskommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

 • * Utgiftsutjevning

  Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom fylkeskommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra fylkeskommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til fylkeskommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som fylkeskommunene ikke kan påvirke selv.

 • * Behovsindeks

  Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en fylkeskommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor fylkeskommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne fylkeskommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.