Ås kommune

Anslag skatteinntekter
556 483 000 kr

Skatteinntektene er for Ås kommune anslått til 556 483 000 kroner i 2018, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2018 før i januar 2019, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2018 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2016. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2018 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2016.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Les mer om inntektsutjevningen.

+
Totalt rammetilskudd
422 053 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling
465 054 000 kr

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er
23 726 kroner i 2018.

For Ås kommune utgjør dette: 23 726 kroner × 19 601 innbyggere =
465 054 000 kroner.

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *
-59 844 000 kr

Enkel visning

 • behovsindeks *
  0,9391
 • beregning av kommunes
  trekk/tillegg i utgiftsutjevningen *
  -59 844 000 kr

Avansert visning

 • Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per
  innbygger
  0,9391 × 50 167 kr = 47 114 kr
 • Deretter finner man differansen
  mellom landsgjennomsnittet
  og kommunens
  utgiftsbehov
  47 114 kr - 50 167 kr = -3 053 kr
 • Differansen multiplisert med innbyggertallet i kommunen
  utgjør kommunens
  trekk/tillegg
  -3 053 kr × 19 601 innbyggere = -59 844 000 kr
Kriterium Vekt Kriterieindeks
Korreksjon for elever i statlige og private skoler
549 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver kommune blir beregnet slik:

Skolekategori Sats Antall elever i Ås Sum trekk
Vanlig undervisning 85 800 kr 62 = 5 319 600 kr
Spesialskoler 294 200 kr 2 = 588 400 kr
Skoler med opphold 310 800 kr 0 = 0 kr
Totalt trekk for Ås = -5 908 000 kr

Ås kommune blir trukket med -5 908 000 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles ut igjen til alle kommuner på følgende måte:

Landssum × Kommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp
-1 851 383 760 kr × 0,00349 = 6 457 000 kr

Dette gir for Ås kommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler -5 908 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 6 457 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler 549 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling
3 283 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-k i Grønt hefte.

Saker med særskilt fordeling for Ås kommune:

Enkeltsaker Fordeling beløp
Inndelingstilskudd 0 kr
Helsestasjon/skolehelsetjeneste 2 891 000 kr
Overgangsordning kommuner som slår seg sammen 0 kr
Frivilligsentraler 392 000 kr
Særskilte saker enkeltkommuner 0 kr
Sum tilskudd med særskilt fordeling Ås kommune 3 283 000 kr
Inntektsgarantiordningen
-1 401 000 kr

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. 
Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 400 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger.

Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner.

Endringer som omfattes av inntektsgarantiordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

Endringer i skjønnstilskuddet, veksttilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for inntektsgarantiordningen.

Veksten i rammetilskuddet fra 2017 til 2018 er på landsbasis 704 kroner per innbygger. Dette innebærer at at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 304 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.

Ås kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2017 til 2018 er 422 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2018 er trekket på -71 kroner per innbygger.

Inntektsgarantiordningen til Ås kommune
Inntektsgarantiordningen per innbygger 0 kr
Finansiering per innbygger -71 kr
Inntektsgarantiordningen, inkl. finansiering per innbygger -71 kr
Inntektsgarantiordningen, inkl. finansiering totalt -71 kr × 19 601 innbyggere =
-1 401 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

Veksttilskudd
10 913 000 kr

Veksttilskudd

Veksttilskuddet tildeles kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,4 pst. eller mer. I tillegg må kommunene ha skatteinntekter under 140 prosent av landsgjennomsnittet for de siste tre år.

Veksttilskuddet tildeles som et fast beløp på 57 191 kroner per nye innbygger ut over vekstgrensen.

Ås kommune har de siste tre år hatt skatteinntekter på 94,9 prosent av landsgjennomsnittet og en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 2,39 prosent.

Ås kommune får 10 913 000 kroner i veksttilskudd.

Skjønnstilskudd
3 500 000 kr

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Det samlede skjønnstilskuddet for kommunene er satt til 1 360 000 000 kroner i 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året.

Skjønnstilskudd til Ås kommune = 3 500 000 kroner

=
Anslag frie inntekter
978 536 000 kr

Anslag frie inntekter for Ås kommune er 978 536 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Ås kommune fra 2017 til 2018 på 1,9 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 2,6 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2017.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2018 før i januar 2019, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2018 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

 • * Utgiftsbehov

  Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

 • * Utgiftsutjevning

  Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

 • * Behovsindeks

  Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.