Hedmark fylkeskommune

Anslag skatteinntekter
1 165 719 000 kr

Skatteinntektene er for Hedmark fylkeskommune anslått til 1 165 719 000 kroner i 2017, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2017 før i januar 2018, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2017 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2015. For den enkelte fylkeskommune er skatteanslaget for 2017 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2015.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom fylkeskommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom fylkeskommunene. Les mer om skatteutjevningen.

+
Totalt rammetilskudd
1 373 183 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling
1 086 245 000 kr

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er
5 553 kroner i 2017.

For Hedmark fylkeskommune utgjør dette: 5 553 kroner × 195 618 innbyggere =
1 086 245 000 kroner.

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *
113 131 000 kr

Enkel visning

 • behovsindeks *
  1,0532
 • beregning av fylkeskommunes
  trekk/tillegg i utgiftsutjevningen *
  113 131 000 kr

Avansert visning

 • Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per
  innbygger
  1,0532 × 10 870 kr = 11 448 kr
 • Deretter finner man differansen
  mellom landsgjennomsnittet
  og fylkeskommunens
  utgiftsbehov
  11 448 kr - 10 870 kr = 578 kr
 • Differansen multiplisert med innbyggertallet i fylkeskommunen
  utgjør fylkeskommunens
  trekk/tillegg
  578 kr × 195 618 innbyggere = 113 131 000 kr
Kriterium Vekt Kriterieindeks
Korreksjon for elever i statlige og private skoler
32 509 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte fylkeskommuner har elever i statlige og private videregående skoler. Disse elevene har ikke fylkeskommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene fylkeskommunene ikke yter skoletjenester til.

Summen av trekk fra fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets fylkeskommuner etter fylkeskommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra fylkeskommuner med mange elever i statlige og private skoler til fylkeskommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver fylkeskommune blir beregnet slik i 2017:

Skolekategori Sats Antall elever i Hedmark Sum trekk
Vanlig undervisning 107 700 kr 204,2 = 21 992 340 kr
Gartner- og landbruksskoler 133 100 kr 8 = 1 064 800 kr
Spesialskoler 287 300 kr 12,3 = 3 533 790 kr
Skoler med opphold 303 500 kr 0 = 0 kr
Totalt trekk for Hedmark = -26 583 000 kr

Hedmark blir dermed trukket -26 583 000 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle fylkeskommuner på følgende måte:

Landssum × Fylkeskommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp
-1 501 665 777 kr × 0.03935 = 59 092 000 kr

Dette gir for Hedmark fylkeskommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler -26 583 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 59 092 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler 32 509 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling
71 080 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-fk i Grønt hefte.

Tilskudd med særskilt fordeling for Hedmark fylkeskommune er til sammen 71 080 000 kroner i 2017.

Enkeltsaker Fordeling beløp
Fagskoler 0 kr
Enkeltsaker Oslo 0 kr
Enkeltsaker samferdsel 49 141 000 kr
Tapskompensasjon endringer i inntektssystemet 2015 21 939 000 kr
Ferjeavløsning 0 kr
Sum Hedmark fylkeskommune 71 080 000 kr
Overgangsordningen
55 818 000 kr

Overgangsordningen

Endringene i rammetilskuddet for hver fylkeskommune som følger av ny kostnadsnøkkel i 2015 blir innført som en 5-årig overgangsordning.

Ordningen er innrettet slik at reduksjonen/økningen i rammetilskudd blir faset inn med et likt beløp hvert år i 5 år.

Tilskuddene som ble fordelt med særskilt fordeling før 2015 er inkludert i overgangsordningen.

Omleggingen av skatteutjevningen i 2015 er ikke omfattet av overgangsordningen.

Fylkeskommuner som får negativt utslag i fordelingsvirkningene får kompensert 2/5 av tapet i overgangsordningen i 2017, mens fylkeskommuner som vinner på fordelingsvirkningene får redusert sin økning med 2/5 i overgangsordningen i 2017.

For Hedmark fylkeskommune utgjør overgangsordningen 55 818 000 kroner i 2 017.

Regionalpolitiske tilskudd:

Skjønnstilskudd
14 400 000 kr

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Det samlede skjønnstilskuddet for fylkeskommunene er satt til 659 000 000 kroner i 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar fordelingen mellom fylkeskommunene.

Skjønnstilskudd til Hedmark fylkeskommune = 14 400 000 kroner

=
Anslag frie inntekter
2 538 902 000 kr

Anslag frie inntekter for Hedmark fylkeskommune er i 2017 2 538 902 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Hedmark fylkeskommune fra 2016 til 2017 på 1,6 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 2,1 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2017 før i januar 2018, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2017 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

 • * Utgiftsbehov

  Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for fylkeskommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

 • * Utgiftsutjevning

  Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom fylkeskommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra fylkeskommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til fylkeskommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som fylkeskommunene ikke kan påvirke selv.

 • * Behovsindeks

  Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en fylkeskommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor fylkeskommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne fylkeskommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.