Eidskog kommune

Anslag skatteinntekter
167 584 000 kr

Skatteinntektene er for Eidskog kommune anslått til 167 584 000 kroner i 2017, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2017 før i januar 2018, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2017 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2015. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2017 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2015.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Les mer om inntektsutjevningen.

+
Totalt rammetilskudd
188 210 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling
143 607 000 kr

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er
23 313 kroner i 2017.

For Eidskog kommune utgjør dette: 23 313 kroner × 6 160 innbyggere =
143 607 000 kroner.

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *
38 010 000 kr

Enkel visning

 • behovsindeks *
  1,1241
 • beregning av kommunes
  trekk/tillegg i utgiftsutjevningen *
  38 010 000 kr

Avansert visning

 • Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per
  innbygger
  1,1241 × 49 738 kr = 55 908 kr
 • Deretter finner man differansen
  mellom landsgjennomsnittet
  og kommunens
  utgiftsbehov
  55 908 kr - 49 738 kr = 6 170 kr
 • Differansen multiplisert med innbyggertallet i kommunen
  utgjør kommunens
  trekk/tillegg
  6 170 kr × 6 160 innbyggere = 38 010 000 kr
Kriterium Vekt Kriterieindeks
Korreksjon for elever i statlige og private skoler
-2 710 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver kommune blir beregnet slik:

Skolekategori Sats Antall elever i Eidskog Sum trekk
Vanlig undervisning 91 300 kr 56 = 5 112 800 kr
Spesialskoler 287 300 kr 0 = 0 kr
Skoler med opphold 303 500 kr 0 = 0 kr
Totalt trekk for Eidskog = -5 113 000 kr

Eidskog kommune blir trukket med -5 113 000 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles ut igjen til alle kommuner på følgende måte:

Landssum × Kommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp
-1 817 120 840 kr × 0,00132 = 2 403 000 kr

Dette gir for Eidskog kommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler -5 113 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 2 403 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler -2 710 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling
-4 391 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-k i Grønt hefte.

Saker med særskilt fordeling for Eidskog kommune:

Enkeltsaker Fordeling beløp
Inndelingstilskudd 0 kr
Helsestasjon/skolehelsetjeneste 720 000 kr
Utdanning deltidsbrannpersonell 90 000 kr
Frivilligsentraler 365 000 kr
Særskilte saker enkeltkommuner -5 566 000 kr
Sum tilskudd med særskilt fordeling Eidskog kommune -4 391 000 kr
Inntektsgarantiordningen
-383 000 kr

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. 
Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger.

Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner.

Endringer som omfattes av inntektsgarantiordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

Endringer i skjønnstilskuddet, veksttilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for inntektsgarantiordningen.

Veksten i rammetilskuddet fra 2016 til 2017 er på landsbasis 729 kroner per innbygger. Dette innebærer at at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 429 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.

Eidskog kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2016 til 2017 er 390 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 39 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2017 er trekket på -101 kroner per innbygger.

Inntektsgarantitilskudd til Eidskog kommune
Inntektsgarantitilskudd per innbygger 39 kr
Finansiering per innbygger -101 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per innbygger -62 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt -62 kr × 6 160 innbyggere =
-383 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

Distriktstilskudd Sør-Norge
7 877 000 kr
Distriktstilskudd Sør-Norge

Distriktstilskudd Sør-Norge gis til kommuner i Sør-Norge med særskilte distriktsutfordringer.

Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår. Mer informasjon om det distriktspolitiske virkeområdet.

For å kvalifisere for distriktstilskudd Sør-Norge må kommunen ha hatt gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet, ha under 3 200 innbyggere eller en distriktsindeks på 46 eller lavere, og ikke motta distriktstilskudd Nord-Norge.

Tilskuddet gis med én sats per kommune og én sats per innbygger:

Kommuner med 3 200 innbyggere eller mer Kommuner med under

3 200 innbyggere

Distriktsindeks Sats per kommune
(1000 kr)
Sats per innbygger
(kroner)
Sats per kommune
(1000 kr)
0-35 1 201 1 087 5 543
36 - 38 961 870 4 990
39 - 41 721 652 4 435
42 - 44 480 435 3 881
45 - 46 240 218 3 326
Over 46 0 0 2 772
Skjønnstilskudd
6 200 000 kr

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Det samlede skjønnstilskuddet for kommunene er satt til 1 701 000 000 kroner i 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året.

Skjønnstilskudd til Eidskog kommune = 6 200 000 kroner

=
Anslag frie inntekter
355 794 000 kr

Anslag frie inntekter for Eidskog kommune er 355 794 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Eidskog kommune fra 2016 til 2017 på 1,8 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 2,7 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2016.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2017 før i januar 2018, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2017 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

 • * Utgiftsbehov

  Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

 • * Utgiftsutjevning

  Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

 • * Behovsindeks

  Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.