Sogn og Fjordane fylkeskommune

Anslag skatteinntekter
613 231 000 kr

Skatteinntektene er for Sogn og Fjordane fylkeskommune anslått til 613 231 000 kroner i 2015, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2015 før i januar 2016, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2015 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2013. For den enkelte fylkeskommune er skatteanslaget for 2015 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2013.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom fylkeskommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom fylkeskommunene. Les mer om skatteutjevningen.

+
Totalt rammetilskudd
1 625 680 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling
592 598 000 kr

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er
5 438 kroner i 2015.

For Sogn og Fjordane fylkeskommune utgjør dette: 5 438 kroner × 108 980 innbyggere =
592 598 000 kroner.

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *
577 204 000 kr

Enkel visning

 • behovsindeks *
  1,5128
 • beregning av fylkeskommunes
  trekk/tillegg i utgiftsutjevningen *
  577 204 000 kr

Avansert visning

 • Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per
  innbygger
  1,5128 × 10 328 kr = 15 624 kr
 • Deretter finner man differansen
  mellom landsgjennomsnittet
  og fylkeskommunens
  utgiftsbehov
  15 624 kr - 10 328 kr = 5 296 kr
 • Differansen multiplisert med innbyggertallet i fylkeskommunen
  utgjør fylkeskommunens
  trekk/tillegg
  5 296 kr × 108 980 innbyggere = 577 204 000 kr
Kriterium Vekt Kriterieindeks
Korreksjon for elever i statlige og private skoler
26 566 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte fylkeskommuner har elever i statlige og private videregående skoler. Disse elevene har ikke fylkeskommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene fylkeskommunene ikke yter skoletjenester til.

Summen av trekk fra fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets fylkeskommuner etter fylkeskommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra fylkeskommuner med mange elever i statlige og private skoler til fylkeskommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver fylkeskommune blir beregnet slik i 2015:

Skolekategori Sats Antall elever i Sogn og Fjordane Sum trekk
Vanlig undervisning 94 900 kr 175,7 = 16 673 930 kr
Gartner- og landbruksskoler 116 200 kr 3,5 = 406 700 kr
Spesialskoler 268 400 kr 0 = 0 kr
Skoler med opphold 283 600 kr 0 = 0 kr
Totalt trekk for Sogn og Fjordane = -17 083 000 kr

Sogn og Fjordane blir dermed trukket -17 083 000 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle fylkeskommuner på følgende måte:

Landssum × Fylkeskommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp
-1 360 192 910 kr × 0,03209 = 43 649 000 kr

Dette gir for Sogn og Fjordane fylkeskommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler -17 083 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 43 649 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler 26 566 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling
179 635 778 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-fk i Grønt hefte.

Tilskudd med særskilt fordeling for Sogn og Fjordane fylkeskommune er til sammen 179 635 778 kroner i 2015.

Enkeltsaker Fordeling beløp
Fagskoler 10 574 000 kr
Tilskudd til barnevern 0 kr
Opprustning/fornying fylkesveier 72 707 000 kr
Tapskompensasjon endringer i inntektssystemet 2015 31 499 778 kr
Tunnelsikkerhetsforskrift 64 855 000 kr
Sum Sogn og Fjordane fylkeskommune 179 635 778 kr
Overgangsordningen
223 075 974 kr

Overgangsordningen

Endringene i rammetilskuddet for hver fylkeskommune som følger av ny kostnadsnøkkel i 2015 blir innført som en 5-årig overgangsordning.

Ordningen er innrettet slik at reduksjonen/økningen i rammetilskudd blir faset inn med et likt beløp hvert år i 5 år.

Tilskuddene som ble fordelt med særskilt fordeling før 2015 er inkludert i overgangsordningen.

Omleggingen av skatteutjevningen i 2015 er ikke omfattet av overgangsordningen.

Fylkeskommuner som får negativt utslag i fordelingsvirkningene får kompensert 4/5 av tapet i overgangsordningen i 2015, mens fylkeskommuner som vinner på fordelingsvirkningene får redusert sin økning med 4/5 i overgangsordningen i 2015.

For Sogn og Fjordane fylkeskommune utgjør overgangsordningen 223 075 974 kroner i 2 015.

Regionalpolitiske tilskudd:

Skjønnstilskudd
26 600 000 kr

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Det samlede skjønnstilskuddet for fylkeskommunene er satt til 624 000 000 kroner i 2015.

Kommunal- og regionaldepartementet foretar fordelingen mellom fylkeskommunene.

Skjønnstilskudd til Sogn og Fjordane fylkeskommune = 26 600 000 kroner

=
Anslag frie inntekter
2 238 911 000 kr

Anslag frie inntekter for Sogn og Fjordane fylkeskommune er i 2015 2 238 911 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Sogn og Fjordane fylkeskommune fra 2014 til 2015 på 2,8 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,1 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2015 før i januar 2016, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2015 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

 • * Utgiftsbehov

  Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for fylkeskommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

 • * Utgiftsutjevning

  Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom fylkeskommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra fylkeskommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til fylkeskommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som fylkeskommunene ikke kan påvirke selv.

 • * Behovsindeks

  Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en fylkeskommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor fylkeskommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne fylkeskommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.