Høyanger kommune

Anslag skatteinntekter
108 771 000 kr

Skatteinntektene er for Høyanger kommune anslått til 108 771 000 kroner i 2015, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2015 før i januar 2016, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2015 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2013. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2015 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2013.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Les mer om inntektsutjevningen.

+
Totalt rammetilskudd
132 983 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling
94 184 000 kr

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er
22 425 kroner i 2015.

For Høyanger kommune utgjør dette: 22 425 kroner × 4 200 innbyggere =
94 184 000 kroner.

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *
29 926 000 kr

Enkel visning

 • behovsindeks *
  1,1532
 • beregning av kommunes
  trekk/tillegg i utgiftsutjevningen *
  29 926 000 kr

Avansert visning

 • Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per
  innbygger
  1,1532 × 46 494 kr = 53 619 kr
 • Deretter finner man differansen
  mellom landsgjennomsnittet
  og kommunens
  utgiftsbehov
  53 619 kr - 46 494 kr = 7 125 kr
 • Differansen multiplisert med innbyggertallet i kommunen
  utgjør kommunens
  trekk/tillegg
  7 125 kr × 4 200 innbyggere = 29 926 000 kr
Kriterium Vekt Kriterieindeks
Korreksjon for elever i statlige og private skoler
1 347 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver kommune blir beregnet slik:

Skolekategori Sats Antall elever i Høyanger Sum trekk
Vanlig undervisning 81 600 kr 0 = 0 kr
Spesialskoler 268 400 kr 0 = 0 kr
Skoler med opphold 283 600 kr 0 = 0 kr
Totalt trekk for Høyanger = 0 kr

Høyanger kommune blir trukket med 0 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles ut igjen til alle kommuner på følgende måte:

Landssum × Kommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp
-1 428 592 640 kr × 0,00094 = 1 347 000 kr

Dette gir for Høyanger kommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler 0 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 1 347 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler 1 347 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling
515 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-k i Grønt hefte.

Saker med særskilt fordeling for Høyanger kommune:

Enkeltsaker Fordeling beløp
Inndelingstilskudd 0 kr
Helsestasjon/skolehelsetjeneste 324 000 kr
Utdanning deltidsbrannpersonell 192 000 kr
Særskilte saker enkeltkommuner 0 kr
Sum tilskudd med særskilt fordeling Høyanger kommune 515 000 kr
Inntektsgarantiordningen
793 000 kr

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. 
Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger.

Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner.

Endringer som omfattes av inntektsgarantiordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

Endringer i skjønnstilskuddet, veksttilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for inntektsgarantiordningen.

Veksten i rammetilskuddet fra 2014 til 2015 er på landsbasis 1 048 kroner per innbygger. Dette innebærer at at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 748 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.

Høyanger kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2014 til 2015 er 532 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 252 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2015 er trekket på -63 kroner per innbygger.

Inntektsgarantitilskudd til Høyanger kommune
Inntektsgarantitilskudd per innbygger 252 kr
Finansiering per innbygger -63 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per innbygger 189 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt 189 kr × 4 200 innbyggere =
793 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

Distriktstilskudd Sør-Norge
6 219 000 kr
Distriktstilskudd Sør-Norge

Distriktstilskudd Sør-Norge skal ivareta kommuner i Sør-Norge med en svak samfunnsmessig utvikling. For å kvalifisere for distriktstilskudd Sør-Norge må kommunen ha hatt gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre år som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet, og ikke motta Nord-Norge- og Namdalstilskudd eller småkommunetilskudd.

Samfunnsmessig utvikling måles ved distriktsindeksen, som gir et uttrykk for utviklingen i tilgjengelighet, demografi, arbeidsmarked og inntekter, og distriktstilskudd Sør-Norge tildeles kommuner som har en distriktsindeks mellom 0 og 46. Mer informasjon om det distriktspolitiske virkeområdet.

Tilskuddet gis med én sats per kommune og én sats per innbygger.

Satser 2015
Sone og indeks Sats per kommune
(1000 kr)
Sats per innbygger
(kroner)
Sone 3, indeks 0-35 3 395 675
Sone 3, indeks 36-38 2 304 541
Sone 3, indeks 39-41 1 730 405
Sone 3, indeks 42-44 1 154 272
Sone 3, indeks 45-46 577 136

Høyanger kommune har 4 183 innbyggere, en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre år på 98 prosent, har en distriktsindeks på 20.

Dette innebærer at Høyanger kommune får 6 219 000 kroner i distriktstilskudd Sør-Norge.

=
Anslag frie inntekter
241 754 000 kr

Anslag frie inntekter for Høyanger kommune er 241 754 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Høyanger kommune fra 2014 til 2015 på 3,4 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,8 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2015 før i januar 2016, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2015 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

 • * Utgiftsbehov

  Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

 • * Utgiftsutjevning

  Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

 • * Behovsindeks

  Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.