Oslo fylkeskommune

Anslag skatteinntekter
3 716 211 000 kr

Skatteinntektene er for Oslo fylkeskommune anslått til 3 716 211 000 kroner i 2015, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2015 før i januar 2016, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2015 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2013. For den enkelte fylkeskommune er skatteanslaget for 2015 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2013.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom fylkeskommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom fylkeskommunene. Les mer om skatteutjevningen.

+
Totalt rammetilskudd
1 626 375 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling
3 481 491 000 kr

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er
5 438 kroner i 2015.

For Oslo fylkeskommune utgjør dette: 5 438 kroner × 640 253 innbyggere =
3 481 491 000 kroner.

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *
-1 813 020 000 kr

Enkel visning

 • behovsindeks *
  0,7258
 • beregning av fylkeskommunes
  trekk/tillegg i utgiftsutjevningen *
  -1 813 020 000 kr

Avansert visning

 • Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per
  innbygger
  0,7258 × 10 328 kr = 7 496 kr
 • Deretter finner man differansen
  mellom landsgjennomsnittet
  og fylkeskommunens
  utgiftsbehov
  7 496 kr - 10 328 kr = -2 832 kr
 • Differansen multiplisert med innbyggertallet i fylkeskommunen
  utgjør fylkeskommunens
  trekk/tillegg
  -2 832 kr × 640 253 innbyggere = -1 813 020 000 kr
Kriterium Vekt Kriterieindeks
Korreksjon for elever i statlige og private skoler
-55 825 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte fylkeskommuner har elever i statlige og private videregående skoler. Disse elevene har ikke fylkeskommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene fylkeskommunene ikke yter skoletjenester til.

Summen av trekk fra fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets fylkeskommuner etter fylkeskommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra fylkeskommuner med mange elever i statlige og private skoler til fylkeskommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver fylkeskommune blir beregnet slik i 2015:

Skolekategori Sats Antall elever i Oslo Sum trekk
Vanlig undervisning 94 900 kr 1701,4 = 161 462 860 kr
Gartner- og landbruksskoler 116 200 kr 122 = 14 176 400 kr
Spesialskoler 268 400 kr 12 = 3 220 800 kr
Skoler med opphold 283 600 kr 0 = 0 kr
Totalt trekk for Oslo = -178 856 000 kr

Oslo blir dermed trukket -178 856 000 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle fylkeskommuner på følgende måte:

Landssum × Fylkeskommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp
-1 360 192 910 kr × 0,09045 = 123 031 000 kr

Dette gir for Oslo fylkeskommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler -178 856 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 123 031 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler -55 825 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling
551 378 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-fk i Grønt hefte.

Tilskudd med særskilt fordeling for Oslo fylkeskommune er til sammen 551 378 000 kroner i 2015.

Enkeltsaker Fordeling beløp
Fagskoler 33 849 000 kr
Tilskudd til barnevern 513 833 000 kr
Opprustning/fornying fylkesveier 3 696 000 kr
Tapskompensasjon endringer i inntektssystemet 2015 0 kr
Tunnelsikkerhetsforskrift 0 kr
Sum Oslo fylkeskommune 551 378 000 kr
Overgangsordningen
-537 651 705 kr

Overgangsordningen

Endringene i rammetilskuddet for hver fylkeskommune som følger av ny kostnadsnøkkel i 2015 blir innført som en 5-årig overgangsordning.

Ordningen er innrettet slik at reduksjonen/økningen i rammetilskudd blir faset inn med et likt beløp hvert år i 5 år.

Tilskuddene som ble fordelt med særskilt fordeling før 2015 er inkludert i overgangsordningen.

Omleggingen av skatteutjevningen i 2015 er ikke omfattet av overgangsordningen.

Fylkeskommuner som får negativt utslag i fordelingsvirkningene får kompensert 4/5 av tapet i overgangsordningen i 2015, mens fylkeskommuner som vinner på fordelingsvirkningene får redusert sin økning med 4/5 i overgangsordningen i 2015.

For Oslo fylkeskommune utgjør overgangsordningen -537 651 705 kroner i 2 015.

Regionalpolitiske tilskudd:

=
Anslag frie inntekter
5 342 586 000 kr

Anslag frie inntekter for Oslo fylkeskommune er i 2015 5 342 586 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Oslo fylkeskommune fra 2014 til 2015 på 3,6 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,1 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2015 før i januar 2016, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2015 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

 • * Utgiftsbehov

  Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for fylkeskommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

 • * Utgiftsutjevning

  Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom fylkeskommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra fylkeskommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til fylkeskommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som fylkeskommunene ikke kan påvirke selv.

 • * Behovsindeks

  Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en fylkeskommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor fylkeskommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne fylkeskommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.