Rogaland fylkeskommune

Anslag skatteinntekter
2 551 523 000 kr

Skatteinntektene er for Rogaland fylkeskommune anslått til 2 551 523 000 kroner i 2014, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2012. For den enkelte fylkeskommune er skatteanslaget for 2014 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2012.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom fylkeskommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom fylkeskommunene. Les mer om skatteutjevningen.

+
Totalt rammetilskudd
2 118 074 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling
1 734 167 000 kr

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er
3 804 kroner i 2014.

For Rogaland fylkeskommune utgjør dette: 3 804 kroner × 455 833 innbyggere =
1 734 167 000 kroner.

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *
-135 683 000 kr

Enkel visning

 • behovsindeks *
  0,9654
 • beregning av fylkeskommunes
  trekk/tillegg i utgiftsutjevningen *
  -135 683 000 kr

Avansert visning

 • Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per
  innbygger
  0,9654 × 8 608 kr = 8 310 kr
 • Deretter finner man differansen
  mellom landsgjennomsnittet
  og fylkeskommunens
  utgiftsbehov
  8 310 kr - 8 608 kr = -298 kr
 • Differansen multiplisert med innbyggertallet i fylkeskommunen
  utgjør fylkeskommunens
  trekk/tillegg
  -298 kr × 455 833 innbyggere = -135 683 000 kr
Kriterium Vekt Kriterieindeks
Korreksjon for elever i statlige og private skoler
-46 021 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte fylkeskommuner har elever i statlige og private videregående skoler. Disse elevene har ikke fylkeskommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene fylkeskommunene ikke yter skoletjenester til.

Summen av trekk fra fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets fylkeskommuner etter fylkeskommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra fylkeskommuner med mange elever i statlige og private skoler til fylkeskommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver fylkeskommune blir beregnet slik i 2014:

Skolekategori Sats Antall elever i Rogaland Sum trekk
Vanlig undervisning 92 100 kr 1525,4 = 140 489 340 kr
Gartner- og landbruksskoler 112 700 kr 161,4 = 18 189 780 kr
Spesialskoler 260 100 kr 0,5 = 130 050 kr
Skoler med opphold 274 800 kr 0 = 0 kr
Totalt trekk for Rogaland = -158 800 000 kr

Rogaland blir dermed trukket -158 800 000 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle fylkeskommuner på følgende måte:

Landssum × Fylkeskommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp
-1 301 256 524 kr × 0,0866700 = 112 779 000 kr

Dette gir for Rogaland fylkeskommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler -158 800 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 112 779 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler -46 021 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling
553 888 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-fk i Grønt hefte.

Tilskudd med særskilt fordeling for Rogaland fylkeskommune er til sammen 553 888 000 kroner i 2014.

Enkeltsaker Fordeling beløp
Drift og vedlikehold samferdsel 170 486 000 kr
Investeringer samferdsel 118 598 000 kr
Styrking frie inntekter samferdsel 72 727 000 kr
Nye fylkesvegferjer 113 972 000 kr
Kompensasjon NOx-avgift nye fylkesvegferjer 3 872 000 kr
Kompensasjon NOx-avgift eksisterende fylkesvegferjer 1 272 000 kr
Omklassifisering riksveifergesamband 0 kr
Skole- og studentrabatt 2 889 000 kr
Fagskoler 43 081 000 kr
Tilskudd til barnevern 0 kr
Opprustning/fornying fylkesveier 21 919 000 kr
Kompensasjon CO2-avgift 5 072 000 kr
Sum Rogaland fylkeskommune 553 888 000 kr
Inntektsgarantiordningen
-4 178 000 kr

Inntektsgarantitilskudd (INGAR)

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltfylkeskommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme fylkeskommunene mot slike endringer.

Ordningen er utformet slik at ingen fylkeskommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 100 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger.

Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets fylkeskommuner. Endringer som omfattes av inntektsgarantitilskuddet er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

Endringer i skjønnstilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for inntektsgarantiordningen.

Veksten i rammetilskuddet fra 2013 til 2014 er på landsbasis 34 kroner per innbygger. Dette innebærer at fylkeskommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn -66 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.

Rogaland fylkeskommunes vekst i rammetilskuddet fra 2013 til 2014 er 36 kroner per innbygger, og fylkeskommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle fylkeskommuner er med på å finansiere inntektsgarantitilskuddet og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2014 er trekket på -9,2 kroner per innbygger.

Inntektsgarantitilskudd til Rogaland fylkeskommune
Inntektsgarantitilskudd per innbygger 0 kr
Finansiering per innbygger -9,2 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per innbygger -9 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt -9 kr × 455 833 innbyggere =
-4 178 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

Skjønnstilskudd
15 900 000 kr

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Det samlede skjønnstilskuddet for fylkeskommunene er satt til 512 000 000 kroner i 2014.

Kommunal- og regionaldepartementet foretar fordelingen mellom fylkeskommunene.

Skjønnstilskudd til Rogaland fylkeskommune = 15 900 000 kroner

=
Anslag frie inntekter
4 669 597 000 kr

Anslag frie inntekter for Rogaland fylkeskommune er i 2014 4 669 597 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Rogaland fylkeskommune fra 2013 til 2014 på 5,1 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,6 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett året før budsjettåret.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

 • * Utgiftsbehov

  Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for fylkeskommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

 • * Utgiftsutjevning

  Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom fylkeskommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra fylkeskommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til fylkeskommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

 • * Behovsindeks

  Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor fylkeskommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne fylkeskommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.