Oslo fylkeskommune

Anslag skatteinntekter
3 699 414 000 kr

Skatteinntektene er for Oslo fylkeskommune anslått til 3 699 414 000 kroner i 2014, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2012. For den enkelte fylkeskommune er skatteanslaget for 2014 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2012.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom fylkeskommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom fylkeskommunene. Les mer om skatteutjevningen.

+
Totalt rammetilskudd
1 579 597 000 kr

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling
2 393 095 000 kr

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er
3 804 kroner i 2014.

For Oslo fylkeskommune utgjør dette: 3 804 kroner × 629 035 innbyggere =
2 393 095 000 kroner.

Omfordeling:

Utgiftsutjevning *
-1 689 267 000 kr

Enkel visning

 • behovsindeks *
  0,688
 • beregning av fylkeskommunes
  trekk/tillegg i utgiftsutjevningen *
  -1 689 267 000 kr

Avansert visning

 • Behovsindeksen multipliseres med landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per
  innbygger
  0,688 × 8 608 kr = 5 922 kr
 • Deretter finner man differansen
  mellom landsgjennomsnittet
  og fylkeskommunens
  utgiftsbehov
  5 922 kr - 8 608 kr = -2 685 kr
 • Differansen multiplisert med innbyggertallet i fylkeskommunen
  utgjør fylkeskommunens
  trekk/tillegg
  -2 685 kr × 629 035 innbyggere = -1 689 267 000 kr
Kriterium Vekt Kriterieindeks
Korreksjon for elever i statlige og private skoler
-57 289 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

Enkelte fylkeskommuner har elever i statlige og private videregående skoler. Disse elevene har ikke fylkeskommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene fylkeskommunene ikke yter skoletjenester til.

Summen av trekk fra fylkeskommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets fylkeskommuner etter fylkeskommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra fylkeskommuner med mange elever i statlige og private skoler til fylkeskommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, og trekket for hver fylkeskommune blir beregnet slik i 2014:

Skolekategori Sats Antall elever i Oslo Sum trekk
Vanlig undervisning 92 100 kr 1640,7 = 151 108 470 kr
Gartner- og landbruksskoler 112 700 kr 119,3 = 13 445 110 kr
Spesialskoler 260 100 kr 14 = 3 641 400 kr
Skoler med opphold 274 800 kr 0 = 0 kr
Totalt trekk for Oslo = -168 200 000 kr

Oslo blir dermed trukket -168 200 000 kroner.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle fylkeskommuner på følgende måte:

Landssum × Fylkeskommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp
-1 301 256 524 kr × 0,0852300 = 110 911 000 kr

Dette gir for Oslo fylkeskommune:

Trekk for elever i statlige og private skoler -168 200 000 kr
+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 110 911 000 kr
= Omfordeling statlige og private skoler -57 289 000 kr
Tilskudd med særskilt fordeling
892 290 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For mer informasjon om hver enkelt sak, se tabell C-fk i Grønt hefte.

Tilskudd med særskilt fordeling for Oslo fylkeskommune er til sammen 892 290 000 kroner i 2014.

Enkeltsaker Fordeling beløp
Drift og vedlikehold samferdsel 121 392 000 kr
Investeringer samferdsel 115 636 000 kr
Styrking frie inntekter samferdsel 70 912 000 kr
Nye fylkesvegferjer 0 kr
Kompensasjon NOx-avgift nye fylkesvegferjer 0 kr
Kompensasjon NOx-avgift eksisterende fylkesvegferjer 0 kr
Omklassifisering riksveifergesamband 0 kr
Skole- og studentrabatt 54 136 000 kr
Fagskoler 29 759 000 kr
Tilskudd til barnevern 498 479 000 kr
Opprustning/fornying fylkesveier 1 842 000 kr
Kompensasjon CO2-avgift 134 000 kr
Sum Oslo fylkeskommune 892 290 000 kr
Inntektsgarantiordningen
40 771 000 kr

Inntektsgarantitilskudd (INGAR)

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltfylkeskommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme fylkeskommunene mot slike endringer.

Ordningen er utformet slik at ingen fylkeskommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 100 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger.

Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets fylkeskommuner. Endringer som omfattes av inntektsgarantitilskuddet er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

Endringer i skjønnstilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for inntektsgarantiordningen.

Veksten i rammetilskuddet fra 2013 til 2014 er på landsbasis 34 kroner per innbygger. Dette innebærer at fylkeskommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn -66 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.

Oslo fylkeskommunes vekst i rammetilskuddet fra 2013 til 2014 er -140 kroner per innbygger, og fylkeskommunen får derfor 74 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle fylkeskommuner er med på å finansiere inntektsgarantitilskuddet og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2014 er trekket på -9,2 kroner per innbygger.

Inntektsgarantitilskudd til Oslo fylkeskommune
Inntektsgarantitilskudd per innbygger 74 kr
Finansiering per innbygger -9,2 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per innbygger 65 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt 65 kr × 629 035 innbyggere =
40 771 000 kr

Regionalpolitiske tilskudd:

=
Anslag frie inntekter
5 279 011 000 kr

Anslag frie inntekter for Oslo fylkeskommune er i 2014 5 279 011 000 kroner.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Oslo fylkeskommune fra 2013 til 2014 på 5,8 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,6 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett året før budsjettåret.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

 • * Utgiftsbehov

  Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for fylkeskommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

 • * Utgiftsutjevning

  Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom fylkeskommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra fylkeskommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til fylkeskommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

 • * Behovsindeks

  Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor fylkeskommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne fylkeskommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.